7 eksempler på effektkontrakter internasjonalt

7 eksempler på effektkontrakter internasjonalt

by Ephori

Arbeidsledighet blant innvandrere, Belgia: I Brussel i 2014 ble en velferdsobligasjon brukt til å finansiere et program hvor 180 arbeidsledige ikke-vestlige innvandrer kobles sammen med pensjonister for å sammen finne arbeid til innvandreren. Investorer finansierer det treårige programmet forskuddsvis med omtrent to millioner norske kroner. Investorene blir tilbakebetalt av offentlig oppdragsgiver dersom programmet fører til en betydelig reduksjon i arbeidsledighet i gruppen sammenlignet med en kontrollgruppe. Målet er en 35% reduksjon i arbeidsledighet, og det er forventet en innsparing på rundt 17 millioner kroner for det offentlige dersom programmet lykkes.

 

Ensomhet blant eldre i Storbritannia, Worcestershire: I 2015 ble en 4.5 års velferdsobligasjon utstedt for å finansiere et sosialt program med hensikt å redusere sosial isolasjon og ensomhet blant eldre. Velferdsobligasjonen finansierer en rekke intervensjoner som: støttegrupper, gruppetrening og aktiviteter, informasjonsdeling, besøksvenn og psykologisk støtte til 3000 eldre (over 65år) i Worcerstershire. De sosiale investorene finansierer intervensjonene forskuddsvis og blir tilbakebetalt med en avkastning dersom ensomhet i gruppen reduseres mål med hjelp av UCLA skalaen for ensomhet.

 

Sykefravær i offentlig sektor, Finland: I 2015 i Finland ble en velferdsobligasjon bruk til å finansiere et tiltak for å redusere sykefravær i offentlig sektor. Investorer finansierer programmet forskuddsvis og blir tilbakebetalt, med en moderat avkastning, dersom det oppnås en målbar reduksjon i antall sykedager. Omtrent 6 millioner kroner blir investert over 3år for å jobbe med 1300 ansatte. Målet er en reduksjon på minst 2.1 sykedager per person per år, som vil føre til store besparelser. Mesteparten av innsparingen fra programmet havner hos det offentlige, mens en liten andel blir delt med investorene for risikoen de tar. Så langt har tiltaket gitt en reduksjon i på hele 6.5 sykedager per person per år.

 

Bedre resultater for barnevernsbarn, Sverige: I 2016 I Norrköping kommune i Sverige ble en velferdsobligasjon brukt til å finansiere en økt innsats for spesielt utsatte barn som er eller vært i offentlig omsorg. Investorer stiller med 10 millioner svenske kroner for å finansiere individualisert oppfølging for minst 60 utsatte barn. Tjenestene som finansieres leveres av kommunen i samarbeid med en privat/ideell aktør. Investorene blir tilbakebetalt av kommunen dersom programmet fører til en reduksjon i sosialtjeneste kostnader knyttet til målgruppen og dersom skoledeltakelse forbedrer seg.

 

Forebygging av diabetes 2, Israel: I 2016 ble en 3 års velferdsobligasjon utstedt for å finansiere et sosialt program med hensikt å forebygge diabetes 2 blant 2250 personer i risikogruppe for å utvikle sykdommen. Programmet og intervensjonen baserer seg på kliniske studier som først ble gjort i Finland og senere gjentatt flere steder. Hver deltaker vil motta en personlig tilpasset intervensjon som inkluderer elementer av motivasjon, ernæringsinformasjon, teknologi og fysisk aktivitet med hensikt å endre livsstil. Investorer finansierer programmet forskuddsvis og blir tilbakebetalt med avkastning dersom programmet lykkes i å forebygge diabetes 2. Tilbakebetalingen baserer seg på antall i målgruppen som ikke utvikler diabetes 2, målt ved periodiske glukosemålinger, sammenlignet med en referansegruppe i populasjonen som mottar standard helsetilbud.

 

Bedre liv og helse for kronisk syke, Storbritannia: I 2015 ble en 7 års velferdsobligasjon utstedt med mål om forbedret livskvalitet og reduserte offentlige helsekostnader knyttet til 11.000 kronisk syke (diabetes, astma, kols og hjerte og karsykdommer). Velferdsobligasjonen finanserier en rekke varierte ikke-medisinske intervensjoner med mål om å oppnå en målbar forbedring i velvære (målt ved Well-being StarTM), redusert sosial isolasjon og redusert behov for legebesøk. Etter sitt første operasjonelle år rapporteres det at gjennomsnittlig forbedring i velvære blant målgruppen er fire poeng, målt ved Well-being StarTM, som er en svært signifikant forbedring. Områdene hvor pasienter så langt har rapportert størst forbedring er innen: a) arbeid, frivillig arbeid og andre aktiviteter; b) livsstil; og c) positive følelser.

 

Forebygging av høyt blodtrykk, Canada: I 2017 lanseres en velferdsobligasjon i Canada med mål om å forebygge høyt blodtrykk blant minst 7000 personer i risikogruppe (pre-hypertensjon). Frivillige fra organisasjonen ”Heart & Stroke” vil tilby tester av blodtrykk til besøkende på apoteker og dagligvarebutikker, og tilby deltakelse i programmet til personer som vurderes til risikogruppen. Programmet innebærer en seks måneders deltakelse i et nettbasert program hvor man mottar gratis støtte, informasjon og veiledning. Etter seks måneder måles blodtrykket til deltakerne på nytt. Forskning viser at 50% av pre-hypertensjon seniorer vil utvikle hypertensjon innen fire år. Målet er å unngå dette, for igjen å unngå konsekvenser av hjerte- og karsykdommer. Investorer finansiere programmet forskuddsvis og tilbakebetales basert på antall i risikogruppen som ikke utvikler høyt blodtrykk.