STATSBUDSJETTET 2018: Stortingsvedtaket vi var med å initiere har endelig blitt fulgt opp! Det er avsatt 10 mill kr til prøveprosjekt med effektkontrakter (velferdsobligasjoner) i justisdepartementet og 10 mill kr i Arbeids- og sosialdepartementet. Etter mye arbeid og tålmodighet er dette endelig kommet med i statsbudsjettet!

 

De fleste detaljene om hvordan dette skal gjøres fra statlig og kommunalt hold er fortsatt ukjent. I Prop 1 S står det blant annet at Arbeids- og Velferdsdirektoratet og Kriminalomsorgen vil få et felles oppdrag om å gjennomføre pilotprosjektet på nasjonalt nivå. Videre står det at kommuner som deltar i pilotprosjektet vil få mulighet til å få dekket kostnader knyttet til utforming, anskaffelse og administrasjon.

 

Vi er enormt fornøyd med at dette endelig har blitt fulgt opp i budsjett, og følger utviklingen spent videre.