by Ephori
Vi kobler gode løsninger
på samfunnsutfordringer
til finansiering

investeringer med målbare
sosiale resultater og
økonomisk avkastning

Effektkontrakter
en finansierings-
og samarbeidsmodell
for sosiale resultater

Vi tilbyr uavhengig rådgivning, planlegging, prosjektledelse og oppfølging av finansierings- og samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer.

Ephori impact samarbeider med offentlige, private og ideelle aktører for å finne og fremme gode løsninger på samfunnsutfordringer. Vi arbeider i første rekke med utviklingen av effektkontrakter (Social Impact Bonds) som en ny finansierings- og samarbeidsmodell i Norge.

Om Ephori impact

Ephori har siden 2015 jobbet for å utvikle det sosiale investeringsmarkedet i Norge. Vår visjon er at alle gode løsninger på samfunnsutfordringer skal finansieres på en slik måte at potensialet realiseres. Vår hovedinnsats har vært innføring av effektkontrakter I Norge. Vi jobber for at effektkontrakter skal bli en supplerende måte å finansiere sosiale tiltak – fordi vi tror det kan føre til mer forebygging, bedre finansiering av frivillig-ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører, bedre samfunnsøkonomi og bedre sosiale resultater for utsatte grupper i Norge innen blant annet helse, utdanning, eldreomsorg og integrering. Ephori er et ideelt AS.

Vi i ephori har internasjonal erfaring med utvikling av sosiale effektkontrakter, og god erfaring fra samarbeid mellom frivillig-ideell, privat og offentlig sektor i Norge.

Ephori er medlem av blant annet; SoCentral, Nordic Social Impact Bond Network og European Venture Philanthropy Association (EVPA).

Les mer om oss

Hva vi tilbyr

Ephori kobler gode løsninger på samfunnsutfordringer til finansiering.

Ephori tilrettelegger for finansierings- og samarbeidsprosjekter mellom offentlige oppdragsgivere, samfunnsengasjerte investorer og leverandører av sosiale tiltak.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og prosjektstyring fra idefase til implementer til oppfølging av effektkontrakter og andre finansierings- og samarbeidsprosjekter. Vi kan engasjeres for hele prosjektperioden fra ide til avslutning, eller til deler av prosessen, etter behov.

Vi tilbyr tjenester knyttet til forprosjekt for effektkontrakter (gjennomførbarhetsvurdering), utarbeidelse av offentlig anbud for effektkontrakter, valg av leverandører, struktur og design av effektkontrakter, tjenestedesign, kontraktsrådgivining, prosjektledelse, måling og evaluering, målstyring (performance management) og samfunnsøkonomiske analyser.

Kontakt oss for mer informasjon

Noen av våre prosjekter

Norges første effektkontrakt

Fra Januar 2019 til Juli 2019 var Ephori prosjektledere for Norges første effektkontrakt mellom Lier Kommune, Ferd Sosiale Entreprenører og Trygg av Natur. Ephori bistod partene gjennom hele utviklingsprosessen frem til signering av kontrakten, samt med implementering.

SosEnt konferansen 2019

Høsten 2019 har Ephori bistått Ferd Sosiale Entreprenører med den årlige SosEntkonfernasen. I 2019 var tema for konferansen effektkontrakter, og vi bistod med blant annet program, innhold, speakere og markedsføring.

Kirkens Bymisjon og Sammen for livet

Vi bistod i perioden Mars-Mai 2018 Kirkens bymisjon Vestfold og Sammen for livet med forståelse og bruk av effektkontrakter som finansierings- og samarbeidsmodell for deres organisasjoner og målgruppe (tidligere straffedømte).

Sammen om en jobb

Sammen om en jobb tilbyr et mentorprogram og språkundervisning til innvandrere. Vi bistod Sammen om en jobb med deres finansieringsstrategi og koblet dem med relevante finansieringsmuligheter.

Internasjonal kartlegging

Som et internt prosjekt med hensikt å informere offentlige oppdragsgivere, politikere, investorer, leverandører og andre har vi kartlagt alle effektkontrakter som er implementert internasjonalt, med omfattende detaljer og statistikk fra over 90 kontrakter.

Bistand til KS nettressurs

Fra April til August 2017 bisto vi KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) med å utvikle en nettressurs om effektkontrakter på KS sine nettsider. Norges første offentlige informasjonsressurs om effektkontrakter er tilgjengelig på www.ks.no

Politisk påvirkning

Etter initiativ fra ephori vedtok Stortinget enstemmig et pilotprosjekt for effektkontrakter i juni 2015 (prop 606). Oppfølging av vedtaket har tatt tid, men det er nå avsatt 20 millioner kroner til pilotprosjekter for effektkontrakter i statsbudsjettet 2018.

Forprosjekt – forskningssamarbeid

Med midler fra forskningsrådet var vi deltakere i et forprosjekt i samarbeid med blant annet Agderforskning som vurderte effektkontrakter som finansieringsmodell, og en pilot iht. Stortingsvedtaket. Sluttrapport er tilgjengelig under våre ressurssider.

Samarbeidspartnere og medlemskap

Hvorfor effektkontrakter?

Bedre sosiale resultater

Effektkontrakter kan føre til økt finansiering av forebyggende tiltak som lønner seg for alle, innovasjon i sosiale tiltak, kunnskapsbaserte beslutninger og bedre resultater for de mest utsatte gruppene i Norge innen områder som helse, utdanning, integrering og eldreomsorg.

Bedre finansiering

For dyktige frivillig-ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører er effektkontrakter en kilde til stabil og flerårig finansiering til å skalere opp sitt arbeid. Effektkontrakter kan bidra til realisere disse organisasjonenes positive samfunnseffekt.

Bedre samfunnsøkonomi

Ved å betale for oppnådde sosiale resultater, ofte med stor samfunnsøkonomisk verdi, som for eksempel redusert frafall fra skole, redusert kriminalitet eller redusert sykefravær, kan offentlige oppdragsgivere bidra til en bedre samfunnsøkonomi.

Ta kontakt med oss

Vi oppfordrer offentlige oppdragsgivere, samfunnsengasjerte investorer, leverandører av sosiale tiltak, forskningsinstitusjoner, nye partnere og andre med interesse for vårt arbeid til å ta kontakt.

Send oss en epost

Navn

Epost

Telefon nummer

Organisasjon

Melding

Kontakt informasjon

C/O Sentralen, Postboks 183 Sentrum, 0102 Oslo

Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3

(+47) 93 21 35 89

Har du spørsmål til vårt arbeid eller ønsker å komme i kontakt med oss kan du ringe eller sende oss en epost.